Урбаністичні студії.-Дніпро,-ДНУ,-20.05.2018
В зб. містяться статі та тези матеріалів ІІІ Урбаністичних студій- Всеукраїнська конференція у м.Дніпро. Там на стор. 85-90 мої тези на тему "Реновація публічних просторів "
Конференция 20.05.2018_FIN.pdf
Adobe Acrobat Document 8.9 MB

 Социальные изменения-резонаторы волн дискриминации и ксенофобии  этноменьшинств  в Украине / Чернова Л.Е. Презентация доклада  на международной научной конференции " СОЦІАЛЬНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ ЄВРОПІ (1917 - 2017 РР.): ЧИННИКИ, ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ". 28 – 29 червня 2017 р.  Одеса, Інституті соціальних наук ОНУ імені І. І. Мечникова . Доступ за посиланням

https://drive.google.com/file/d/1sVZwD2MdPzTb0clQThtf4kNkDHk8HLjb/view?usp=sharing

"Вплив концепту «Батьківщина» на конструювання «життєвого світу» особистості"
В конце 2016 г. вышла статья в научном сборнике Запорожского национального университета / Культурологічний вісник Нижної Наддніпрянщини. Запоріжжжя,-2016,- №36,-с. 90-97.
Ст.Чернова. Впив концепту Батьківщина...
Adobe Acrobat Document 378.8 KB

Еще одна статья в Менеджмент ревю. Жежувска политехника .Польша. : MOTIVATION AND FORMS OF PARTICIPATION OF MINORITIES  IN THE ACTIVITY OF NATIONAL - CULTURAL ORGANIZATIONS  IN UKRAINE // MODERN MANAGEMENT REVIEW/ MMR, vol. ХХI (23), (1/2016), с.   61-69// http://oficyna.prz.edu.pl/zeszyty-naukowe/modern-management-review/mmr-23-2016/mmr-23-1-2016

Вышло две моих статьи травень2016:

1. У співавторстві зі студентками Екатериной Легкой и Кирилюк Викторией (ФІН-13) "Медіаосвіта в Україні"/ Інформаційні технології в освіті.

2.ОСВІТА: РІВНОПРАВ’Я  ТА ДИСКРИМІНАЦІЯ В ОЦІНКАХ ЕТНІЧНИХ МЕНШИН  УКРАЇНИ  / Гуманітарні аспекти освіти.в зб.  «СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРНИХ КАДРІВ ДЛЯ ГІРНИЧОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ І ТРАНСПОРТУ 2016». Зайти по ссылке:  http://okmm.nmu.org.ua/ua/2016/Citep2016.pdf 

Статья Luibov Chernova «Management principles of technoparks in transitive countries under conditions of globalization»// MODERN MANAGEMENT REVIEW/ MMR, vol. XX,  22 (1/2015),  January - March 2015 (p-ISSN2300-6366), (e-ISSN 2353-0758).  С текстом можно ознакомится зайдя по ссылке. http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/modern-management-review/mmr-22/mmr-22-1-2015

Чернова Л.Е. Влияние идентичности на патриотические чувства студенческой молодежи в транзитивном обществе// Humanities and  Social  Sciences //  Міжнародний Науковий журнал  /Humanities and Social Sciences 2014

HSS, vol. XIX, 21 (2/2014) April – June p.35-44. Режим доступу: http://hss.prz.edu.pl/pl/wersja-elektroniczna/2014/21-22014/

статья Образ "Иного" как инверсия Образа "Я". Доклад на международной конференции апрель 2016.
Chernova L.E.pdf
Adobe Acrobat Document 245.2 KB
Образ города глазами жителей / Чернова Л.Е., Шелест Ю.Р., Иванникова О.В. // Вісник ПДАБА
В статье рассмотрены специфические черты образа города как феномена городской культуры. На основе опроса выявлены образы города, функционирующие в общественном сознании жителей и показано, как они формируются, на сонове скринингового исследования экспертов 10 территориальных зон г. Днепропетровска обнаружены символические и функциональные доминаты , различия городской среды в разных зонах.
STAT_PDABA_obraz goroda_Chernova_Shelest
Adobe Acrobat Document 411.4 KB

Чернова Л.Є,.Шевердина Н. (ст. ПЦБ-11-5). Зміна ролей та відносин викладач-студент з розповсюдженням інформаційних технологій в освіті  //  Зб. наукових праць Міжнародної конференції "Інноваційні технології підготовки фахівців....."НГУ, Дн. 29-30сентября 2014г. http://okmm.nmu.org.ua/ua/events.php# ,   кликнить на конференцію за назвою. Там див.с.399-407

Стаття. Чернова Л.Е. Проблема використування дегітальних  технологій та баз знань у соціально гуманітарної сфері// Современные инновационные технологии подготовки кадров...../сб.научных трудов междунардной конференции 27-28 March CITEPTMTI'2014.Д.:НГУ,-2014. Режим доступа: http://sci-forum.net.ua/CITEPMTI2014

Стаття Чернової Л.Є. Освіта як цінність, послуга або інвестиція//

Нові підходи до розвитку навчальних закладів в умовах модернизації вітчязнаної освіти (Березняківські  педагогічні читання).- Д: НГУ, - 2014. Режим  доступу: http://ipt.nmu.org.ua/ ua/ kafedra/ documents/

material_240414.pdf

Чернова Л.Е. Гипертекст - особенности прочтения и влияние его на образование
Статья об особенностях гипертекста и его влияниина процессы образования и мышления опубликована в сб.научных трудов. Информационные технологии в образовании,науке и управлении. ПДАБА. УАЖНО. Д. 2013г., с.44-49.
ГІПЕРТЕКСТ.Ст.Чернової в зб. ІТ.doc
Microsoft Word Document 52.5 KB
Соціально–екологічний та технократичний підходи та їх вплив на розвиток особистості
Тези Міжнародної конференції Таврійського державного аграрного університету присвячені порівняльному аналізу домінування технократичного та соціоеколоігчного підходів життєвого середовища й як це впливає на поведінку та настанови особистості, яка цим середовищем формується та взаємодіє.Надруковане у зб.матеріалів конференції.
тези Чернової Технократичний та соціоек
Microsoft Word Document 27.7 KB
Чернова Л.Є. Соціальні інститути в період трансформації суспільства: функції та дисфункції
В статті розглянути функціонування соц.інститутів в періоди стабільного існування та період трансформації суспільства.Визначене 5 закономірностей у взаємодії соц.інститутів й показано як вони відтворюють суспільство, або приводять його до кризи. Надруковане в сб.тез Всеукраїнської конференції Запоріжжя. 15 марта 2013р.
Чернова Л.Є. Тези конференції Запоріжжя
Microsoft Word Document 32.5 KB
Чернова Л.Е.Корпоративная культура как объект управления.
Статья посвящена анализу корпоративной культуры в переходных обществах,ее элементам и и способам внедрения. Опубликована в журнале "Управление и Маркетинг" Политехнического Жешувского Университета. Польша. Науковий журнал «ZFRZADZANIE I MARKETING»/ ZESZYTY NAUKOWE Politechnili Rzeszowskiej/Kwartalnik,- № 19 (nr2/2012). Rzeszow. p.7-16
Ст. Черновой КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК
Microsoft Word Document 134.5 KB
Чернова Л.Е. Барьеры роста организации.
В статье рассматривают барьеры организационного развития представляющие интерес для практиков и преподавателей менеджмента
Барьеры роста организаций.pdf
Adobe Acrobat Document 321.8 KB

Чернова Л.Е. Стили мышления и учебные практики(по материалам соц.исследований студентов ПГАСА 2008-2010)

Стаття надрукована в зб. наукових праць "Інформаційні технології в освіті"=Д.:ДДАУ. 2011,с.48-51
В статті аналізуються зміни у стилях мисленнях та практиках навчання студентів за останні роки під впливом розповсюдження інформаційних технологій на основі соц. досліджень авторських та участі автора у міжнародних проектах з цієї проблематики. Може бути корисним викладачам НЗ всіх спеціальностей та магістрам і аспірантам педагогіки вищої школи..
Стиль мышления студентов и учебные практ
Adobe Acrobat Document 305.1 KB
Чернова Л.Е. Пути перехода к информационному обществу. Какой избрать Украине?
На основе учения М.Кастельса об информационном обществе и путях перехода к нему, автор предлагает пути развития украинского общества с учетом мирового опыта и национальных особенностей.Опубликовано в сб.Гармонізація и гуманітаризація суспільного життя. Харьків. 2005 Матеріали 1Х Міжнародної конференції,176-177
Чернова Пути перехода к информационному
Adobe Acrobat Document 172.3 KB
Монография написана по материалам социологического исследования работников по уходу благотворительных фондов Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Донецкой и Полтавской обл.(1 тыс.опрош.) в 2001г. Анализируется отношение к работе и мотивация людей, вынужденных в 90-е гг. сменить профессию. Даны рекомендации по повышению эффективности работы.
Чернова Удовлетворенность трудом..pdf
Adobe Acrobat Document 3.7 MB
Чернова Л.Е. Практический интеллект и профессиональное знание
В статье проанализированы исследования последствий внедрения компьютерных технологий на профессиональное знание на основе работ современных философов и высказано мнение автора по теме. Надрукована в зб. Актуальні проблеми духовності. Вип.4 Кри-вий Ріг. 2003г.
Практический интеллект и профессиональны
Adobe Acrobat Document 249.2 KB
Чернова Л.Е.Этнотерриториальные общины как объект социологического исследования
Опубликована в сб. научных статей "Общественное самоуправление города". -2008,-Белгород.
статья Этнотерриториальные общины как об
Adobe Acrobat Document 299.0 KB
Современный город: планирование, управление, развитие. Белгород. 2009
Сб.научных трудов по материалам международной конференции в г.Белгороде. Ст.Качество жилой среды написана мной совместно со магистрами архитектуры ПГАСА Анастасией Саенко и Олегом Недолей
Сборник_ОСУ Якість житлового середовища.
compressed file archive 506.9 KB
Чернова Л.Е. Всему свое время и свой час (хронотопия иудаизма)
В статье рассматривается концепция времени в философии иудаизма и его многообразие и созвучие древних представлений открытиям современной науки. - Наукові записки НАНУ, вип.10, Київ, 2000,с.229-235
Всему свое время.pdf
Adobe Acrobat Document 113.4 KB
Чернова Л.Е. Діалектика етнічності.
В статі розглянути основні концепції етнічності в вітчизняної та закордонної науці та представлена авторська концепція етнічного, та ступенів етногенезу. Надрукована в фаховому зб.Філософія. Культра. Життя, №31 Дн-к,2009,с.5-15
ДІАЛЕКТИКА ЕТНІЧНОСТІ.pdf
Adobe Acrobat Document 269.9 KB
Чернова Л.Є. Етнічне та національне.
Стаття присвячена дискусійної в сучасної науці теми співвідношення та розмежування понять етнічного та національного як соціальних феноменів.Надрукована в зб. наукових праць.Наукове пізнання: методологія та технологія. №2 (18).- 2006-Одеса,с.125-130
Етнічне та національне.pdf
Adobe Acrobat Document 439.3 KB
Чернова Л.Є. Етноспільноти як елемент громадянського суспільства в Україні
В статі на базі авторського дослідження спільнот і громад нацменшин сучасної України запропонована модель громади як елементу громадянського суспільства для збереження етнонаціональної культури та захисту прав нацменшин. надрукована в зб.Культурологічний вісник Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрящини.Запоріжжя. Просвіта. №19,- 2007,с.161-163
ЕТНОСПІЛЬНОТИ -елмент громадянського сус
Adobe Acrobat Document 376.0 KB
Чернова Л.Є. Ментальні настанови та ідентифікація особистості
В статі розглянути теорії ментальності, настанов та архетипів колективного менталітету, та їх впливу на особистість та етнічну історію на прикладі українського та єврейського народу
Ментальні настанови та ідентифікація осо
Adobe Acrobat Document 141.8 KB
Чернова Л.Є. Етнонаціональна освіта в Україні
Стаття присвячена дослідженню форм та динаміки етнонаціональної освіти в Україні за роки незалежності.Розкрита роль освіти в збереженні полікультурності та толерантності в Україні.Надрукована в фахов.зб. Філософсько - антропологічні студії. Київ-Дн-к. Стилос.2008, с.274-281
Етнонаціональна Освіта.pdf
Adobe Acrobat Document 430.5 KB
Чернова Л.Є. Регіональні особливості мовної ситауації на Дніпропетровщині
В статі наведенні матеріали соц.досліджень по мовному питанню в Дніпропетровської області, виконаних під керівництвом автора студентами ПГАСА. Стаття надрукована в ж.: Грані, №4, 2006, Дн-к,с.99-101.
Регіональні особливості мовної ситуації.
Adobe Acrobat Document 151.6 KB
Чернова Л.Є. Регіональні особливості та етнонаціональна політика в Україні
В статі розглянути наукові підходи, соц.дослідження етнокультурного та регіонального різноманіття в Україні та запропоновані рекомендації до розробці етнополітики та адміністративно територіальної реформі запланованої в Україні. Надрукована в Віснику наукових праць ЗНУ.ХХІ випуск. Просвіта. 2007
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕТНОНАЦІОНАЛЬ
Adobe Acrobat Document 158.6 KB
Чернова Л.Є. Етнокультура: структура и функции
В статье представлена авторская концепция этнокультуры,ее роли в жизни этноса и его развития, структурные элементы культуры и общая модель культуры. Надруковано.Культорологічний Вісник Нижньої Наддніпрянщини №22. Запоріжжя .Просвіта. 2009, с.164-169. фаховий зб.
Статья Черновой Етнокультура.pdf
Adobe Acrobat Document 360.7 KB
Чернова Л.Е. К вопросу о субъекте этнонациональной культуры
Надрукована стаття в Вісник ДНУ: сер: філософія, соціологія, політологія.Вип.20. Днепроперовськ, ДНУ, 2010. В статті розглядається проблема етнічного національного та загальнолюдського в культурі та надається класифікація суб'єктів культури з погляду сучасної соціології
Ст. Черновой subject of culture dny.doc
Microsoft Word Document 103.5 KB
Чернова Л.Е. Толерантність як умова и ознака громадянського суспільства.
В статье анализируются точки зрения ученых и автора по вопросу трактовки толерантности и ее проявлений, а также анализируются материалы соц.исследований, выполненных студентами ПГАСА под руководством автора в 2004-2007гг. Надрукована в зб. Религия и гражданское общество: через межкультурные коммуникации – к диалогу цивилизаций. Симферополь: ВМГИ Таврия-2006.- с.269-274
Толерантність .Чернова 07.pdf
Adobe Acrobat Document 334.9 KB
Чернова Л.Є. Популяція, спільнота, громада - три важеля етногенезу.
В статті розглянути підходи науковців до етногенезу та його факторів та надається авторська концепція ступенів та факторів етногенезу в історії людства та на сучасному етапі глобалізації. Надрукована в фаховому зб. Вестник ДНУ. Серия: философия, соціология, політологія.Дн-к, 2007, №16,с.234-241
Три важеля етногенезу.pdf
Adobe Acrobat Document 211.8 KB
Чернова Л.Е. Перспективы возрождения еврейских общин в Юго-Восточной Украине. Дн-к . Призма.-1996г.-72с.
Монография обобщает результаты социологического исследования проведенного группой социологов под руководством автора по заказу ДЖОЙНТа в 1994-1995г.г. в Днепропетровской и Запорожской обл. и анализирует процессы возрождения еврейских общин и общинных организаций,опрос еврейского населения(1тыс.) чел и лидеров,контент-анализ прессы и исследование статистического материала.Так же содержит авторскую концепцию этнонационального менталитета и методы его исследования
Чернова. Возрождение еврейских общин мон
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
Чернова Л.Е. Возрождение благотворительности в еврейских общинах Восточной Украины.
Раздел коллективной монографии, написан на основе проведенного соц.исследования в Юго-Восточном регионе Украины в 1999-2001 гг. по заказу ДЖОЙНТа. Опубликовано.Санкт-Петербург. 2002г.
Чернова Еврейская благотворительность.pd
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
Чернова Л.Е. Легитимность и границы понятия еврейская философия
В статье анализируются отношения философии и религии,национальные корни философских систем,общее и отличие еврейской и греческой философии.
Легитимность и границы понятия еврейская
Adobe Acrobat Document 264.7 KB
Чернова Л.Е. Введение мед.страхования в Украине. 2002.
Статья опубликованная в Белгородском университете представляет мнение населения и мед.работников о перспективах и вариантах внедрения в Украине обязательного медицинского страхования и мнения автора какая модель предпочтительнее в глазах граждан.
Чернова Л.Е. Введение мед.страхования в
Microsoft Word Document 48.5 KB
Чернова Л.Е. Учение о человеке, его миссии и предназначении в иудаизме
В статье анализуруется концепция человека в еврейской философии и религии на основе многих источников и сравнивается подход иудаизма и современной философии. Статья опубликована в зб.наукових праць "Людина,дух,душа".Суми. 2000г.
Учение о человеке в иудаизме.pdf
Adobe Acrobat Document 171.2 KB
Чернова Л.Е. Харизматический лидер: мифы и интерпертации
Статья написана на основе сравнительного анализа концепции лидерства М.Вебера и еврейских мыслителей,а также реальных лидеров украинской политики и содержит авторскую интерпретацию исследуемого вопроса. Опубликавана в зб.наукових праць.Гуманітарний часопис.,2008,№2(15).с.30-39, Харьків, НАУ ім.Жуковського
ХАРИЗМАТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР.pdf
Adobe Acrobat Document 175.3 KB
Чернова Л.Е. Маковецька З. Дискримінація жінок в трудової сферї
Статья опубликованная в Вестнике ПГАСА содержит результаты социологического исследования интернет ресурсов и соц.опроса на тему дискриминации женщин при приеме на работу и карьерном росте
Дискримінація жінок при наймі та кар'єрн
Microsoft Word Document 44.0 KB
Чернова Л.Е. Концепт гражданского общества и его эвристическое применение в современных условиях
Статья опубликована в материалах международной конференции "Гражданское общество и толерантность" Симферополь.2008г.
КОНЦЕПТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА.doc
Microsoft Word Document 53.5 KB
Кашникова И.В., Чернова Л.Е. Коммуникативные практики этнонациональных меньшинств
Статья опубликована в сб.научных трудов Філософія і політологія в контексті сучасної культури. Дн-к, ДНУ, 2010.Вип.2.с.438-448
КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫ
Microsoft Word Document 128.0 KB
Чернова Л.Е. Етнонаціональні группи: меншини, діаспори, корені народи
Ст. надрукована в зб.наукових праць ЗНУ Культурологічний Вісник. №25,2010р.,с.159-164 і виражає авторську позицію відносно різних етнонаціальних груп як суб'єктів соціального життя.
Ст. Етнонаціональні групи меншини діасп
Microsoft Word Document 128.0 KB
Чернова Л.Е. Билингвизм нацменьшинств и его влияние на образование и культуру
Статья посвящена языковой проблеме и содержит анализ разных подходов ученых и позиция автора по данному вопросу.Опубликована в Культурологическом Вестнике ЗНУ, 2011г.
Билингвизм нацменшинств.ст. в ЗНУ.doc
Microsoft Word Document 116.0 KB
Чернова Л.Е.Основные механизмы конструирования этнонациональной идентичности нацменшинами Украины
В статье изложена авторская концепция этноанциональной идентичности, на основе собственного социального исследования самосознания и идентичности нацменшинств современной Украины выведены 7 типов идентификации и пять механизмов их конструирования.Ст.опубликовна в зб.ЗНУ: Культорологічний Вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини, 2012, Запоріжжя,- Просвіта,- №29, с.169-176
Ст Черновой ЗНУ февр.2012.doc
Microsoft Word Document 129.5 KB
Чернова Л.Е. Еврейский национальный менталитет. Опыт построения структурной модели.
статья опубликована в сб.научных трудов. Философия, Культура, Життя. Днепропетровск.2007.
Менталитет.Опыт построения структурной м
Text Document 90.0 KB
Чернова Л.Е. Кот в мешке или свидание вслепую.
В статье на основе опроса студентов рассматривается процедура выбора дисциплин гуманитарного блока студентами строительной академии (реформа высшей школы) и проблемы с этим связанные. опубликовано в вузовской газете ПГАСА
Кот в мешке или свидание вслепую.doc
Microsoft Word Document 48.5 KB
Чернова Л.Е. Социология как профессия и учебная дисциплина.
Тезисы конференции по Социологии образования в Запорожье рассматривает как меняется роль социологии в обществе.
Социология образования.Зап.05.doc
Microsoft Word Document 40.0 KB
Чернова Л.Е., Перчаник Н.А. Социально-экономические условия создания рекреационных зон (на примере г.Дн-ска).
Тезисы исследования соц.экономических условий проектирования рекреационных зон вокруг г.Днепропетровска совместно с магистром архитектуры Перчаник Н.Опубликовано в материалах Международной конференции УАЖНО.Днепропетровск. 2008
Социально-экономические условия создания
Microsoft Word Document 31.0 KB
Чернова Л.Е. Украина на рынке образовательных услуг.
Тезисы анализируют привлекательность Украинских вузов для студентов иностранцев и приводятся данные соц.опроса иностранных студентов в вузах Днепропетровска. Опубликованы в Материалах Х Международной научной конференции "Современные проблемы науки и образования". Севастополь_Харьков. 2010,173-174
Тези повний текст.Черновой Л.Е..doc
Microsoft Word Document 59.0 KB
Чернова Л.Е.,Яроцкий В. Владение информационными технологиями- показатель профессиональной компетенции
В статье обобщены результаты соц.исследований студентов ПГАСА по вопросу их владения информационными технологиями,использующимися в их профессии и даны рекомендации по усовершенствованию учебного процесса. Статья написана совместно со студентом архитектором Яроцким В.и опубликована в сб.Информационные технологии в науке,управлении и образовании,с.109-113 Днепропетровск,ПГАСА,2012
Информационные технологии как показатель
Microsoft Word Document 61.5 KB
Чернова Л.Е. Етнічна ідентичність нацменшин сучасної України.
Стаття надрукована в жовтні 2012р. в книзі: Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Зб. Наукових праць. Харків, -2012,- ХНУ ім. В.Н. Каразіна.Вип.18.с.274-277
Ст. Черновой Л.Е. Харьков Соц.чт.2012.do
Microsoft Word Document 103.5 KB